Tiểu sử

Trường được khởi công xây dựng từ năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2014. Với qui mô là 15 phòng học, 8 phòng chức năng.